Regulamin Sklepu Internetowego Zehnder Polska Sp. z o.o. oraz Polityka ochrony danych osobowych

 

Spis treści:

I. Regulamin Sklepu

II. Polityka ochrony danych osobowych

III. Postanowienia końcowe

 

I. Regulamin Sklepu

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa ogólne zasady i warunki zakupów w sklepie internetowym Zehnder Polska Sp. z o.o. oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej pl.zehnder-filtershop.com/pl oraz Politykę ochrony danych osobowych i zasady ich przetwarzania określone szczegółowo w rozdziale II Regulaminu pt. Polityka ochrony danych osobowych. Niniejszy  Regulamin ma zastosowanie tylko w przypadku klientów będących osobami prywatnymi (osobami fizycznymi działającymi w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu - Konsumentami).

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;

c) Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

d) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

e) Konsument/Kupujący – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

f) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

g) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

h) Sklep – witryna internetowa prowadzona pod adresem internetowym pl.zehnder-filtershop.com/pl, stanowiąca internetową platformę sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Sprzedawcę;

i) Sprzedawca lub Usługodawca – Zehnder Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie,  spółka wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000128986, NIP: 1132376369, REGON: 015199004, adres e-mail: zamowienia@zehnder.pl;

j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

k) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

l) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

m) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);

n) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 2

Przedmiot Transakcji

 

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na rzecz Kupujących mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacje prezentowane w Sklepie, w tym ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów lub informacje w przypadku składania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Kupujących, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Kupujący składa zamówienie w Sklepie, składając ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie w sposób opisany w § 3 ust. 1 Regulaminu, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób opisany w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 3

Przeprowadzenie Transakcji

 

1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez stronę internetową Sklepu po zalogowaniu do Konta lub bez rejestracji (według uznania Kupującego), dodając produkty do koszyka i zatwierdzając dokonanie zakupów. W celu złożenia oferty zakupu produktów Kupujący powinien również przy składaniu zamówienia podać dane identyfikacyjne oraz adresowe, na jakie zamówienie ma zostać dostarczone.

2. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.

3. W odpowiedzi na zamówienie złożone w sposób wskazany w ust. 1 powyżej system automatycznie wygeneruje potwierdzenie otrzymania zamówienia.

4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności za zamówienie. Umowa uważana jest za zawartą dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca szanuje prawa Kupujących do prywatności. Przekazane przez Kupującego dane osobowe są przez Sprzedawcę przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia szeroko pojętego procesu sprzedaży, w tym w szczególności prawidłowego przeprowadzenia transakcji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony uzasadnionych interesów Sprzedawcy. Polityka ochrony danych osobowych i zasady ich przetwarzania określone zostały szczegółowo w rozdziale II Regulaminu pt. Polityka ochrony danych osobowych.

 

§4

Produkty oraz ceny i koszty dostawy

 

1. Wszystkie ceny produktów umieszczane są na stronie internetowej Sklepu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Podane w Sklepie ceny za produkty nie obejmują kosztów dostawy, które podane są osobno. Koszty dostawy netto oraz całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku w ostatnim etapie przed złożeniem zamówienia.

3. Jednorazowy koszt dostawy produktów wynosi 22,14 zł brutto (18 zł netto + VAT). 

4. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 5

Płatność

 

W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

a) płatność elektroniczna za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej,

b) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.

 

§ 6

Dostawa

 

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin dostawy produktu do Kupującego wynosi do 30 dni roboczych od momentu dokonania płatności, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

3. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, o czym poinformuje Kupującego, przy czym zmiana nie wpłynie na zmianę innych warunków realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia.

4. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół zawierający opis uszkodzenia. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych przepisów.

 

§ 7

Odstąpienie od Umowy i Zwrot Towaru

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres zamowienia@zehnder.pl. W takim przypadku Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem wzoru dostępnego w załączniku nr 1 do Regulaminu lub za pomocą formularza ze strony. 

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym, transport towarów odbywa się za pośrednictwem środków transportu wskazanych przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, Sprzedawca wygeneruje i prześle Kupującemu na adres e-mail z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Kupującego dokument zwrotu, który Kupujący powinien załączyć do przesyłki ze zwrotem oraz przekaże dalsze instrukcje dotyczące zwrotu towarów.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu nie później jednak, niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że osoby te wyraźnie zgodziły się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

4. Z uwagi na stały koszt dostawy niezależnie od ilości zamawianych jednym zamówieniem Produktów, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od części Umowy sprzedaży (tj. jedynie w stosunku do części Produktów objętych danym zamówieniem), w granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo, Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów dostarczenia Produktów.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W sytuacji  zakupu filtra do rekuperatora zwrot jest możliwy w przypadku oddania nieużywanego towaru, z zapakowanym oryginalnie filtrem w kompletnym opakowaniu zawierającym komplet filtrów w nim występujących. Nie jest możliwy zwrot filtrów używanych, rozpakowanych z opakowań zabezpieczających, jak również zdekompletowanych opakowań, nie zawierających kompletu filtrów w nich występujących.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 8

Reklamacje

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, Kupujący może kierować reklamacje pisemnie na adres:  Zehnder Polska sp. z o.o., ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie lub e-mailem na adres reklamacje@zehnder.pl, powołując się na numer zamówienia . Nie wyłącza to obowiązku Kupującego do dokonania kontroli opisanej w § 6 ust. 5.

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Transport towarów zwracanych w związku z wykonywaniem przez Kupujących ich uprawnień wynikających rękojmi, odbywa się za pośrednictwem środków transportu wskazanych przez Sprzedawcę, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Sprzedawcę Kupującemu po otrzymaniu przez Sprzedającego reklamacji.

6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 9

Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców, drogą elektroniczną nieodpłatnie usługi:

a) prowadzenie Konta;

b) udostępniania treści.

2. Prowadzenie Konta:

2.1 Usługa  prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji i polega na udostępnieniu Usługobiorcy dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Usługobiorcy modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia historii zamówień już zrealizowanych.

2.2 W celu rejestracji, Usługobiorca powinien wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie i przesłać wypełniony Formularz rejestracji drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracji. Podczas rejestracji Usługobiorca ustala indywidualne hasło. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu założenia Konta i realizacji zamówień.

2.3 Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracji potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta.

2.4 Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zehnder.pl lub też pisemnie na adres: Zehnder Polska sp. z o.o., ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

3. Udostępnianie treści:

3.1 Korzystanie z treści udostępnionych w Sklepie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do tych treści. O ile nic innego nie wynika z treści Regulaminu zabronione jest w szczególności:

a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie lub w innym sposób treści lub ich fragmentów,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do treści w wybranym przez siebie miejscu i czasie) udostępnianych w Sklepie,

c) pobieranie treści i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach.

3.2 Usługobiorcy mogą korzystać z treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem że takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z treści przez innych Usługobiorców lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły mu treści.

3.3 Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym ust. 3 pkt 3.1. i 3.2. korzystanie z treści udostępnianych w Sklepie bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie lub w ramach wiadomości elektronicznej wysłanej do Usługobiorcy jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły mu treści) do podlegających ochronie treści będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo.

3.4 Treści udostępniane w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca w granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych treści, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem treści ponosi Usługobiorca. W granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem treści.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego:

6.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 Reklamacje) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zehnder.pl .

6.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.4 W razie gdyby reklamacja nie zawierała informacji pozwalających jednoznacznie rozpatrzyć daną reklamację, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się z prośbą o dostarczenie informacji dodatkowych. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia informacji dodatkowych.

7. Sklep przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Usługobiorcę bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Sklepu. Działania Usługobiorcy mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Sklepie, lub które mogłyby mieć wpływ na innych Usługobiorców Sklepu, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy, są zabronione.

8. Zawartość Sklepu, jak również jego forma graficzna podlegają ochronie przewidzianej prawem autorskim. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Sklepie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Usługobiorcy do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Sklepie dla własnego użytku, w szczególności na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

9. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, dzięki którym Usługobiorca uzyskał dostęp do stron Sklepu, jak i tych, do których Usługobiorca może uzyskać dostęp dzięki niniejszemu Sklepowi. Sprzedawca nie odpowiada za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach. Jeżeli Sklep odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez Sprzedawcę w dobrej wierze i oparte jest na przekonaniu, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku ze Sklepem. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż Sprzedawca dokonał oceny (przeglądu) lub/i akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Sklepu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Usługobiorcy związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż Usługodawca.

 

II Polityka ochrony danych osobowych

 

§10

Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu pl.zehnder-filtershop.com/pl jest Zehnder Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 Wrocław, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000128986, NIP: 1132376369, REGON: 015199004;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

adres email: rodo@zehnder.pl ,

który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r. ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219, z dnia 24 czerwca 2017 r. z późn. zm.).

2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających ze Sklepu (dalej również: użytkownicy) i ich zachowaniu w następujący sposób poprzez dobrowolnie przesłanie informacji przez użytkownika.

 

§11

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników Sklepu.

2. Zasadą Sklepu jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

3. Korzystanie ze stron internetowych Sklepu nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji i w jego trakcie nie są gromadzone żadne informacje o charakterze osobistym.

4. W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu konta w Sklepie lub dokonania zamówienia konieczne będzie przekazanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy kontakt i prawidłową realizację zamówienia. W takich przypadkach Administrator może również kontaktować się z użytkownikami, w szczególności celem przekazywania informacji na temat realizowanego zamówienia lub wydarzeń pozostających w związku z realizacją zamówienia, a także w innych celach marketingowych.

5. Administrator podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto Administrator wprowadził procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

 

§12

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

1. Sklep szanuje prawa użytkowników do prywatności. Udostępnione przez użytkownika dane są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:

a) przyjęcia zamówienia, realizacji zamówienia, prowadzenia rozliczeń oraz bieżącej komunikacji z użytkownikiem, a także prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną ma być użytkownik oraz realizując uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

b) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) przechowywania danych mailingowych użytkowników Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d) marketingowych, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych. Do innych celów dane udostępnione przez użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez użytkowników nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub innego niezgodnego z prawem przekazania.

2. Dane podane przez użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w tym umożliwiające funkcjonowanie Sklepu i/lub realizację dokonanych zamówień, tj.:

a) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym również podmiotom dostarczającym zamówione przez użytkownika produkty i/lub obsługującym proces odbioru zwracanych produktów, jak i obsługującym proces realizacji reklamacji,

b) podmiotom współpracującym przy obsłudze Sklepu oraz podmiotom świadczącym usługi płatności on-line,

c) spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej do której należy Administrator-na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.

Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

§13

 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, opisane w ustępie 2 poniżej.

2. Dokonanie zamówienia (przesłanie formularza zamówienia) wymaga podania następujących danych osobowych:

a) adres e-mail,

b) imię i nazwisko,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer budynku) zamieszkania,

e) adres dostarczenia lub/i odbioru towaru, jeżeli różni się od opisanego w pkt. d);

3. Dokonanie zamówienia wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zamówienia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub do momentu zgłoszenia zasadnego sprzeciwu, a w przypadku w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego rozdziału II zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO.

 

III Postanowienia końcowe

 

§ 14

Postanowienia Końcowe

 

1. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca oświadcza, iż na dzień wejścia w życie Regulaminu nie jest związany kodeksem dobrych praktyk.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu świadczonych usług lub warunków technicznych i sposobu świadczenia usług- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących, a w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy, przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 26.04.2021 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego – formularz odstąpienia

 

 

_________________________

Miejscowość, data

 

 

____________________

____________________

____________________

dane Kupującego

 

Zehnder Polska sp. z o.o.

ul. Irysowa 1

55-040 Bielany Wrocławskie

KRS: 0000128986

NIP: 1132376369

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

 

Lp.

Nr zamówienia

Nazwa Produktu

Ilość (szt.)

 

 

Numer rachunku dla zwrotu środków: ________________________________________________________

 

______________________

Podpis Kupującego

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zapytania ogólne

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapytanie serwisowe

Przejdź do formularza kontaktowego
Masz pytania

Skontaktuj się z nami telefonicznie

+48 71 367 64 24